#

De Paardentovenaar - Voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Paardentovenaar, hierna te noemen: ‘De Paardentovenaar’ partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Paardentovenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 - Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor De Paardentovenaar eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van De Paardentovenaar, tenzij anders overeengekomen.

2.2 De verplichtingen van De Paardentovenaar gaan nooit verder dan door De Paardentovenaar schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 - Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van De Paardentovenaar zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is De Paardentovenaar gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij De Paardentovenaar mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en De Paardentovenaar de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 - Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal De Paardentovenaar steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Paardentovenaar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is De Paardentovenaar bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 - Uitvoering

5.1 De Paardentovenaar neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 De Paardentovenaar zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van De Paardentovenaar bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Paardentovenaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 - Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door De Paardentovenaar in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van De Paardentovenaar.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van De Paardentovenaar een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is De Paardentovenaar bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 - Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis- en eventuele verblijfs- en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 - Prijs en betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, contant of door overschrijving naar een door De Paardentovenaar aan te wijzen bankrekening.

8.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Paardentovenaar is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van De Paardentovenaar dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 - Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij De Paardentovenaar schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en De Paardentovenaar ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

9.2 Cliënt maakt uiterlijk 24 uur van tevoren aan De Paardentovenaar kenbaar dat een les, training of sportmassage geen doorgang kan hebben. Indien deze termijn verstreken is, mag De Paardentovenaar het gebruikelijke honorarium in rekening brengen.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van De Paardentovenaar opgeschort. In dat geval is De Paardentovenaar verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan De Paardentovenaar zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Paardentovenaar kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien De Paardentovenaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is De Paardentovenaar gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 De Paardentovenaar is niet aansprakelijk voor kwetsuren bij het paard, ongeacht of deze zijn ontstaan tijdens werkzaamheden van De Paardentovenaar, dan wel aan het licht zijn gekomen tijdens of door werkzaamheden van De Paardentovenaar. Daarbij wordt opgemerkt sportmassage geen schade toebrengt aan het paard, maar wel onderliggende schade aan het licht kan brengen door het wegnemen van blokkades.

11.2 De totale aansprakelijkheid van De Paardentovenaar wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de betreffende les, training of sportmassage.

11.3 De aansprakelijkheid van De Paardentovenaar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt De Paardentovenaar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Paardentovenaar ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.4 De Paardentovenaar is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke De Paardentovenaar, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.5 Opdrachtgever zal De Paardentovenaar vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.6 Buiten de in artikel 11.2 genoemde aansprakelijkheid rust op De Paardentovenaar geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 - Annulering

12.1 De Paardentovenaar behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van BDe Paardentovenaar kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient De Paardentovenaar de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen, waarbij vermelding op de website van De Paardentovenaar tevens geldt als schriftelijke mededeling. Cliënt is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 - Geschillen

15.1 Alle geschillen welk tussen De Paardentovenaar en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij De Paardentovenaar ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 - Slotbepaling

16.1 De Paardentovenaar is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst op de website gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Paardentovenaar.

16.3 De Paardentovenaar is geregisteerd onder de naam Balanced Horse en is ingeschreven bij de KvK Tilburg onder nummer 515.86.053.